stippled Glock 19, OTD round tip
OTD Wagon Wheel Tip, Glock stippling