stippled Glock 19, OTD round tip
OTD Wagon Wheel Tip, Glock stippling
20LPI Waffle Tip, Glock 17 stippled